Informace o zpracování osobních údajů člena SH ČMS 

1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS), se sídlem Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 00442739, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka: L 2096 (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob zpracovává tyto osobních údaje v rozsahu nezbytném k naplnění účelu členství v SH ČMS:  

 • jméno a příjmení  
 • rodné číslo 
 • datum narození 
 • bydliště
 • e-mail 
 • telefonní číslo 
 • fotografie určená pro průkaz člena  

2. Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo a fotografie zpracovává za účelem evidence členů (jejich odborností, funkcí, ocenění, úhrady členských příspěvků, dobrovolné činnosti, sportu), tisku členských průkazů, úrazového pojištění a pro účely dotační politiky ministerstev a krajských úřadů, jejich účasti na činnosti SH ČMS. 

3. Osobní údaje Správce zpracovává pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty. ,

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů 
 • SH ČMS Okresní sdružení hasičů 
 • SH ČMS Krajské sdružení hasičů 
 • Správce evidenčního programu SH ČMS (www.evidencesdh.cz)  
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. 

5. Podle nařízení GDPR k ochraně osobních údajů má člen SH ČMS právo:  

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, 
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit, 
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, 
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.